Utrymning och Larm

SVEBRA stödjer medlemsföretag som hjälper kunder med utrymningsstrategier genom konsultation, skyltning och tillverkning av utrymningsplaner.

Checklista för företaget Dokument

 • Bestäm lämplig återsamlingsplats (ej i vägen för ankommande räddningsfordon, personalen skall rymmas, snöröjd vintertid).
 • Organisation (utrymningsledare/funktionärer) och fungerande närvarokontroll på återsamlingsplatsen.
 • Kontrollera att alla utrymningsvägar är framkomliga (öppningsbara utrymningsdörrar/fönster).
 • Kontrollera att det finns tillräckligt med utrymningsarmaturer/efterlysande skyltar för säker utrymning.
 • Se till att ha ett fungerande brand- och utrymningslarm för tidig varseblivning
 • Utrymningsplaner som visar utrymningsvägar, larmknappar, återsamlingsplats och larmnummer
 • Återkommande information om verksamhetens brand/utrymningssäkerhet till hela personalen
 • Återkommande utrymningsövningar för kontroll av funktion och ökad medvetenhet bland personalen.
 • Information till besökare och entreprenörer.
 • Jobba aktivt med ert systematiska brandskyddsarbete (regelbundna egenkontroller) för att säkerställa punkterna ovan.

Dokument utrymning:

 • AFS 2009:2 – Arbetsplatsens utformning (gäller till 31 dec 2020)
 • AFS 2020:1 – Arbetsplatsens utformning (gäller från 1 jan 2021)
 • SS-EN 1838:2013 – Belysning – Nödbelysning
 • FSN guide om Projektering och kontroll av nödbelysning