Miljö & kvalitetsarbete

 

Miljö och hållbarhet

På SVEBRA värnar vi om miljön och strävar efter att främja en hållbar utveckling. Hållbarhetsarbetet är en naturlig del i det dagliga arbetet och därmed väl integrerat i våra verksamhetsprocesser. SVEBRA arbetar för att minimera påverkan på miljön främst genom att digitalisera verksamheten. Arbetet pågår internt men också gentemot våra arrangörer, medlemmar och övriga intressenter. Verksamheten ska bedrivas ur ett livscykelperspektiv där före, under och efter ska analyseras och eventuella åtgärder vidtas. Vi jobbar för att hålla en balans mellan miljö, innovation och ekonomi för att göra det bästa både för kund, miljö och ägare.

Förutom att minska vår miljöpåverkan, är det även viktigt för oss att främja social hållbarhet. Det inkluderar att stödja mångfald och inkludering, garantera goda arbetsvillkor och säkerställa en etisk och ansvarsfull leverantörskedja.

Generella principer:

  • Främja återvinning och minska avfallsmängden genom ansvarsfull hantering av avfall.
  • Medarbetarna informeras om och har kunskap om de åtgärder som kan göras för att minimera miljöpåverkan i sitt dagliga arbete
  • Uppmana till tele- och videomöten istället för att resa när det är möjligt.
  • Ställa miljökrav och etiska krav vid upphandlingar och inköp.
  • Arbeta för att få bort PFAS från vår omgivning.
  • Arbeta med mångfald, jämställdhet och inkludering.

 

SVEBRA riktlinje SV-RI2018:1 Hantering av miljörisker och miljölagsstiftning SVEBRA riktlinje SV-RI 2021:1 Hantering av släckmedel SVEBRA riktlinje SV-RI 2021:3 FAQ Skumsläckare

 

Kvalitetsarbete

SVEBRA strävar efter att ha nöjda arrangörer och medlemmar genom utbildningar och andra tjänster av hög standar. Kvalitetsarbetet ska genomsyras av hög kvalité som är kostnadseffektivt. SVEBRAs tjänster ska hålla en hög kvalitetsnivå genom att involvera experter inom området. Leveransen ska ske på ett effektivt sätt oftast via digitala kanaler inom överenskommen tid. SVEBRA ska arbeta tillsammans med medlemmar och arrangörer med utveckling, förbättringar och hitta nya lösningar. SVEBRA ska bidra så att medlemmar och arrangörer kan hålla en hög kvalitativ nivå till sina kunder. Supporten till medlemmar och arrangörer ska vara effektiv med en kort svarstid, tillgänglig och kompetent.

Viktiga åtgärder:

  • Avvikelser ska hanteras skyndsamt enligt rutin och kund ska alltid få återkoppling. Alla avvikelser ska hanteras enligt avvikelserutin och följas upp.
  • Kundundersökningar ska genomföras löpande för att säkerställa hög kvalitativ nivå.
  • Löpande uppföljning på kvalitén ska genomföras löpande via nyckeltal.
  • Ha vetskap om lagar och andra bindande krav som påverkar verksamheten.

 

Ovanstående ligger till grund för ständiga förbättringar och justeringar i ledningssystemet.

 

Har du synpunkter eller förbättringsförslag på vårt arbete, utbildningar eller tjänster vänligen skicka in dessa via formuläret nedan.

2 + 6 =