Systematiskt Brandskyddsarbete (SBA)

 

Vad är SBA?

Begreppet ”Systematiskt Brandskyddsarbete” formaliserades i Sverige i början av 2000-talet. Denna utveckling skedde på grund av flera tragiska händelser och bränder som starkt belyste behovet av ett mer organiserat och systematisk arbete med brandskydd. SBA blev en lagstadgad skyldighet genom ”Lagen om skydd mot olyckor” (LSO) som trädde i kraft 2004. Denna lag innebar att både fastighetsägare och verksamhetsutövare har ett ansvar att systematiskt och kontinuerligt arbeta med brandskydd.

 

Varför är SBA viktigt?

För det första är SBA inte bara en rekommendation; det är en lagstadgad skyldighet. En verksamhet som inte arbetar med systematiskt brandskyddsarbete kan få rättsliga påföljder, inklusive böter eller i värsta fall att verksamheten behöver stängas. För det andra, och kanske ännu viktigare, är det en moralisk plikt att säkerställa att människor och egendom är skyddade mot brand och dess förödande konsekvenser.

En av de viktigaste aspekterna av SBA är dess fokus på helhetssyn och kontinuitet. Det handlar inte bara om att ha en brandvarnare och en brandsläckare; det handlar om att ha en systematisk plan för hur man hanterar alla möjliga aspekter av brandsäkerhet – från förbyggande arbete och utbildning till insatser under och efter en brand. Det systematiska brandskyddsarbetet utgår från verksamhetens brandrisker, olika verksamheter har olika risker och därför ser brandskyddet olika ut.

 

Hur bedriver man ett framgångsrikt SBA?

Ett framgångsrikt SBA bygger på god samverkan och kommunikation mellan alla inblandade: ledning, anställda, underleverantörer och i vissa fall, även kunder och besökare. Det krävs en kultur där säkerhet är en prioritet, och detta kan endast uppnås genom öppen och transparent kommunikation.

För att SBA ska vara effektivt krävs en organisation som ständigt lär och utvecklas. Detta innebär en kontinuerlig uppdatering av riskbedömningar, regelbunden utbildning av personal, och en öppenhet för att anpassa metoder och strategier baserat på nya insikter och erfarenheter. Det är även viktigt att ta hjälp av underleverantörer där verksamheten inte har egen kompetens, till exempel vid service av brandsläckare, rökluckor och annat.

 

Vad innehåller SBA?

Det finns många olika alternativ för hur man kan lägga upp sitt SBA-arbete, det är vanligt att visualisera detta med den så kallade SBA-snurran. Nedan kan du läsa vad ett SBA bör innehålla, exakt vad som ska ingå och hur man lägger upp det olika beroende på vilken verksamhet det är.

 

 

 

 

 

 

 

 

Brandskyddspolicy

En brandskyddspolicy sätter ribban för brandskyddsarbetet. Vissa väljer att enbart följa lagstiftningen som är en lägsta nivå som alla behöver leva upp till. Men policyn kan ha en högre nivå än lagen ibland för att verksamheten vill det men det kan också finnas andra krav än lagen, beroende på verksamhet, t ex försäkringskrav.

Riskhantering

Det systematiska brandskyddsarbetet ska utgå från verksamhetens risker. Riskerna ska inventeras och därefter analyseras, prioriteras och åtgärdas. Målet är att eliminera alla risker men det är inte alltid möjligt utan då får man istället hantera risken på något sätt så att sannolikheten sänks att den inträffar eller att konsekvenserna minskar om risken inträffar. Det kan var genom att till exempel organisera sig kring risken, till exempel en brandskyddsorganisation eller ha tekniska system som har koll på risken, till exempel brandlarm.

Brandskyddsorganisation

VD är alltid högts ansvarig för brandskyddet men arbetet går att delegera i organisationen. Vanligen har man en brandskyddsansvarig som fördelar de uppgifter som ska utföras.  Det kan vara allt från det förbyggande arbetet med till exempel kontroller av brandskyddet till att det finns personer som kan agera och assistera vid en utrymning. Det ska också finnas personal som vet hur man ska agera efter en brand.

Byggnads- och verksamhetsbeskrivning

I det systematiska brandskyddsarbetet ska det finnas en beskrivning av bygganden, oftast i form av ritningar med tillhörande dokument. Beskrivningen ska visa byggnadens utformning såsom läge, antal våningar, byggmaterial och area. Den ska också visa de brandtekniska installationerna som finns i byggnaden, till exempel brandceller, rökluckor, brandlarm med mera.

Det ska även beskrivas vilken typ av verksamhet som bedrivs och när samt hur många personer som kan befinnas sig i lokalen när verksamheten är igång.

Utbildningsplan

En välutbildad personal kan vara avgörande när en brand uppstår. Enligt Lagen om skydd mot olyckor och arbetsmiljölagen ska personalen kunna agera i en nödsituation. En utbildningsplan visar vad personalen ska utbildas i och när. Grundläggande brandskyddsutbildning bör alla i personalen genomföra men sedan finns det olika brandutbildningar beroende på vilken roll man har, till exempel utbildning till Brandskyddsansvarig, utförare av Brandfarliga heta arbeten, Utrymningsledare eller Föreståndare för brandfarlig vara.

Rutiner och åtgärder vid brand

Företaget ska ha rutiner så alla vet hur de ska agera om det börjar brinna, en vanlig rutin är Rädda – Varna – Larma – Släck – Utrym. Ofta finns det också en utrymningsorganisation som har särskilda uppgifter i samband med utrymning. Alla personal ska känna till vart återsamlingsplatsen är.

Kontrollsystem

I en byggnad finns det utrustning och tekniska hjälpmedel, det kan vara brandsläckare, brandlarm, branddörrar, utrymningsskyltar, nödbelysning och sprinklersystem. Utrustningen ska fungera när den behövs och för att säkerställa det så finns det krav på att dessa ska kontrolleras och servas. Hur ofta beror på vad det är och vilken verksamhet som bedrivs. SVEBRAs medlemmar är ute och genomför hundratusentals servicebesök varje år och på så sätt hjälper SVEBRA till att göra samhället brandsäkrare.

Uppföljningsrutiner

Det systematiska brandskyddsarbetet ska pågå hela tiden och det behövs följas upp. Säkerställ att all relevant information och dokumentation alltid är uppdaterad och lättillgänglig. Det inkluderar ritningar, riskanalysdokument, utrymningsstrategin, rutiner med mera.

 

Hur håller man koll som företagare?

Konsultera Experter

Om du är osäker på hur du ska gå till väga, kan det vara värt att anlita en expert som kan genomföra en riskanalys och ge konkreta råd anpassade för just din verksamhet. Kontakt någon av våra medlemmar.