FAQ

Här hittar du några av våra vanligaste frågor tillsammans med deras svar.

 

Är det förbjudet med skumsläckare nu?

Nej. EU-reglering (lagstiftning) om fluortensider är på gång. SVEBRA rekommenderar i väntan på mer besked att skumsläckare får sitta kvar tills de ska in för omladdning/verkstadsgenomgång, men att de fr.o.m. nu inte ska ersättas med nya skumsläckare med fluortensider vid tid för utbyte/omladdning.

Är det förbjudet att använda skumsläckare?

Nej. MSB, Kemikalieinspektionen och Naturvårdsverket avråder från användning av fluorbaserade brandsläckningsskum för de allra flesta typer av bränder. Dessa skumvätskor ska endast användas i sådana fall då inga andra alternativa släckmetoder är tillämpliga, företrädesvis vid omfattande vätskebränder. I de få fall det är nödvändigt att använda fluorbaserade brandsläckningsskum ska skumvätskan samlas upp och skickas till destruktion. Släckvatten och rester av brandsläckningsskum hanteras som farligt avfall. https://www-edit.msb.se/siteassets/dokument/amnesomraden/skydd-mot-olyckor-och-farliga-amnen/raddningstjanst/brandskum.pdf Myndigheterna lyfter också potentiella risker med andra brandsläckningsskum, bl.a. innehållande andra tensider och uppmärksammar om allas ansvar enligt miljöbalken som ställer krav på kunskap och försiktighet. SVEBRA rekommenderar att släckare med fluortensider fr.o.m. nu inte ska ersättas med nya skumsläckare med fluortensider samt att släckvätskor innehållande andra tensider inte bör användas utomhus.

Måste vi byta alla skumsläckare direkt?

Nej. SVEBRA rekommenderar att släckaren får vara kvar tills den ska laddas om eller inför verkstadsgenomgång det femte året, i väntan på mer besked om EU-reglering (lagstiftning). Vid utbyte/nyförsäljning avråder SVEBRA från att installera skumsläckare med fluortensider.

Vad rekommenderar SVEBRA istället för skumsläckare?

Det beror på var släckaren ska placeras och vilken brandrisk som finns. Se SVEBRAs dokument SV-RI 2015:1-Val-och-placering-av-brandslackare

Skumsläckare utan fluortensider, är dom också dåliga för miljön?

Skumsläckare innehållande andra tensider är också uppmärksammade som en miljörisk beroende av användning. Skumsläckare som innehåller tensider har ytaktiva egenskaper som kan göra att släckvattnet lättare når grundvattnet. Brandsläckningsskum drar då även med sig skadliga kemiska ämnen som bildas vid själva branden. Det är därför viktigt att minimera mängden släckvatten och att ta om hand det släckvatten som bildas. SVEBRA rekommenderar att släckare med tensider inte används utomhus.

Kommer skumsläckare utan fluortensider också bli förbjudna?

Nej. På det området finns inga pågående förslag på regleringar. SVEBRA rekommenderar att släckare med tensider inte ska användas utomhus.

Vad ska man göra med gamla skumsläckare?

Lämnas till ett av SVEBRAs medlemsföretag som ser till att skummet destrueras av ett företag som arbetar med avfall. SVEBRA har avtal med RagnSells. Gammalt skum får inte tömmas i avlopp eller utomhus på marken.

Får man köpa nya skumsläckare med fluortensider?

SVEBRA rekommenderar att inte sälja släckare med fluortensider.

Vad gäller avseende placering av brandredskapsskyltar?

Det finns inga uttalade krav på särskild placering eller storlek av brandredskapsskyltar. AFS 2020:1 är uppdelat i föreskrift (kravställande funktion) och allmänt råd (ej tvingande men förslag på lösning för att uppnå kravfunktion). AFS:en nämner även att den internationella ISO-standarden avseende utformning av skyltar kan accepteras. 

Svebra har gett ut en riktlinje (SVEBRA riktlinje SV-RI 2015:1) som bl.a. ger ytterligare rekommendation på hur skyltar lämpligen kan placeras (sid.4). Denna riktlinje är inte kravställande. 

Enligt vår tolkning föreligger det inget krav på exakt höjdplacering utöver den kravställda funktionen som ska uppnås dvs att släckredskapen ska synas och/eller markeras med skylt om risk föreligger att den/de annars kan skymmas eller vara svår att finna.

Med andra ord ska skyltar placeras i lämplig storlek på lämplig höjd. Det är en bedömnings och tolkningsfråga som i slutänden kan accepteras av föreskrivande myndighet eller dess företrädare. Normalt bör man sträva efter att placera skylten på förväntad höjd, d.v.s ca 2-2,5m över ståplan nedanför enligt gängse praxis.

AFS 2020:1
106 § Släckutrustning och släcksystem som inte är automatiska ska vara lätta att komma åt och använda, samt markeras med skyltar på väl synliga ställen.

Allmänna råd: Bestämmelser om utformning av skyltar finns även i bilagorna 2–3

Bilaga 2. (Kravställande)
Allmänna krav för skyltar, märkning och signaler

2.1 Allmänt
I de situationer och för den information som anges i bilagorna 2–9 till dessa föreskrifter får endast sådana skyltar, sådan märkning och sådana signaler som anges i bilagorna användas. Skyltar, märkning och signaler för hälsa och säkerhet får endast användas för de ändamål som anges i dessa föreskrifter.

Allmänna råd: Även skyltar utformade enligt SS-EN ISO 7010:2012 Graphical symbols – Safety colours and safety signs – Registered safety signs. Utgåva 1, uppfyller normalt kraven. I de fall skyltar för ett visst ändamål inte finns i bilagor till dessa föreskrifter, bör i första hand skyltar enligt standard SS-EN ISO 7010:2012, inklusive tillägg, användas.

2.2 
Permanenta skyltar och signaler
(Utdrag) Permanenta skyltar ska användas för förbud, varning och påbud samt för att märka ut väg till utrymningsväg, utrymningsvägar samt utrustning för första hjälpen. Permanent märkning med skyltar, tejp eller färg ska användas för att visa placering och typ av brandredskap.

 

Kontakt

Har du frågor eller funderingar? Kontakta oss så hjälper vi till!