Vårt arbetet

SVEBRA arbetar för ett brandsäkrare samhälle, framför allt genom rådgivning, utbildning, normer och riktlinjer men även genom att påverka myndigheter eller andra instanser. Vi representerar branschen och tillfrågas när myndigheter, standardiseringsorgan och försäkringsbolag behöver ett expertutlåtande gällande brand- och räddningsmateriel. SVEBRA bedriver samråds- och informationsverksamhet för att öka kunskapen om brandsäkerhet och arbetar för att det systematiska brandskyddsarbetet i samhället ska förbättras så att färre personer blir skadade eller omkommer i bränder.

SVEBRA är en branschförening och arbetar för medlemmarnas bästa genom att kompetenshöja medlemmarnas personal och skapa förutsättningar för ett bättre brandskydd. Det är personalen som är ute hos kunder och vi genomför hundratusentals besök varje år och det är därför viktigt att personalen är kvalitetssäkrad.

 

Rådgivning

SVEBRA erbjuder rådgivning till sina medlemmar och andra intressenter. Inom SVEBRAs nätverk finns några av Sveriges experter inom olika brandområden. Våra medlemmar ger rådgivning till sina kunder dagligen så tillsammans finns mycket kompetens med en förankring i verksamheternas verklighet.

 

Utbildning

SVEBRA erbjuder aldrig utbildning mot slutkund utan det gör våra medlemmar men SVEBRA tar fram kvalitetssäkrade utbildningskoncept samt utbildar medlemmarnas personal. Alla medlemmar har möjlighet att gå utbildningar som är framtagna för att skapa ett likartat arbetssätt och kvalitetssäkra personalen. Det kan till exempel vara utbildningar inom service av brandskyddet, brandgasventilation och utrymning.

Utbildningskoncept innebär att SVEBRA tar fram ett utbildningsmaterial som sedan arrangörer av utbildningen använder. Där efter utbildas instruktörerna i materialet och på så sätt får vi ett utbildningsmaterial och instruktörer som säger samma sak.

 

Normer och riktlinjer

SVEBRA tar fram normer och riktlinjer för utbildning och utrustning inom brandsäkerhet. Vi sammanställer även tekniska branschrekommendationer och enhetliga leveransvillkor, garantibestämmelser och rekommendationstabeller för val av brandsläckare.

SVEBRAs Norm- och certifieringskommitté (NCK) är ansvarig för framtagning och publicering av normer. NCK är även ansvarig för de certifieringar som SVEBRA genomför. Läs mer under organisation.

En norm är ett dokument som innehåller olika krav som ska uppfyllas. Man kan certifiera sig mot normen och på så sätt visa att man uppfyller dessa krav och erhålla en certifiering. Normerna är frivilliga att följa men de som är certifierade av SVEBRA ska följa normens krav under hela certifikatstiden. På så sätt kan du som upphandlar brandskydd veta att personen arbetar efter våra krav och är kvalitetssäkrad.

SVEBRAs riktlinjer har till syfte att guida branschen i olika frågor. Det kan vara allt från vilken brandsläckare som ska användas vid övning till innehåll i utbildningar.

Kontakt

Har du frågor eller funderingar? Kontakta oss så hjälper vi till!

Aktuellt

Nyheter från SVEBRA.