Vårt arbete

SVEBRA bedriver samråds- och informationsverksamhet för att öka kunskapen om brandsäkerhet och höja medvetenheten om brandrisk i landet. Vi samarbetar med försäkringsbolag, MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap), Boverket och många andra myndigheter och organisationer.

SVEBRA arbetar för att göra Sverige brandsäkrare genom att vi representerar branschen och tillfrågas när myndigheter, standardiseringsorgan och försäkringsbolag samt brandskyddsföreningen behöver ett expertutlåtande gällande brand- och räddningsmateriel genom att bland annat svara på remisser.

Svensk standard

När svenska och internationella standarder ska revideras eller tas fram bidrar vi inom SVEBRA aktivt med vår specialistkompetens i SIS arbetsgrupper inom området BRS, brandsäkerhet. SVEBRA har även finansierat översättningar av standard till svenska.

SVEBRA dokument

På flera områden inom brandsäkerhet är myndigheternas bestämmelser och regler mycket generella. För att dessa regler ska kunna appliceras på olika organisationer och situationer, behöver de tolkas och konkretiseras. Därför utarbetar vi inom SVEBRA kontinuerligt mer specifika, konkreta riktlinjer och rekommendationer utifrån myndigheternas mer generella bestämmelser.

SVEBRA har tagit fram dokument för information och riktlinjer för arbetet inom brandsäkerhet. Exempel är information om miljörisker, val och placering av brandsläckare samt kontroller av brandredskap. Våra riktlinjer för kontroll av brandsläckare fått ett stort genomslag på marknaden och styr idag upphandling och kontroller på de flesta industrier och offentliga förvaltningar.

SVEBRA branschcertifiering

SVEBRA har tagit fram kravdokument för utbildningarna Brandsäkerhetstekniker och Förenklad utrymningsdimensionering samt godkänner utbildningar och utbildningsarrangörer. De som genomgått utbildningarna blir SVEBRA certifierade och får ett ID-kort som intyg.

SVEBRA Utbildning AB

SVEBRAs dotterbolag SVEBRA Utbildning AB tar fram kursplaner, material och utbildar enligt de kravdokument som SVEBRA tagit fram.

Kontakt

Har du frågor eller funderingar? Kontakta oss så hjälper vi till!