Vårt arbete

SVEBRA bedriver samråds- och informationsverksamhet för att öka kunskapen om brandsäkerhet och höja medvetenheten om brandrisk i landet. Vi samarbetar med försäkringsbolag, MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap), Boverket och många andra myndigheter och organisationer.

SVEBRA arbetar för att göra Sverige brandsäkrare genom att vi representerar branschen och tillfrågas när myndigheter, standardiseringsorgan och försäkringsbolag samt brandskyddsföreningen behöver ett expertutlåtande gällande brand- och räddningsmateriel genom att bland annat svara på remisser.

Svensk standard

När svenska och internationella standarder ska revideras eller tas fram bidrar vi inom SVEBRA aktivt med vår specialistkompetens i SIS arbetsgrupper inom området BRS, brandsäkerhet. SVEBRA har även finansierat översättningar av standard till svenska.

SVEBRA dokument

På flera områden inom brandsäkerhet är myndigheternas bestämmelser och regler mycket generella. För att dessa regler ska kunna appliceras på olika organisationer och situationer, behöver de tolkas och konkretiseras. Därför utarbetar vi inom SVEBRA kontinuerligt mer specifika, konkreta riktlinjer och rekommendationer utifrån myndigheternas mer generella bestämmelser.

SVEBRA har tagit fram dokument för information och riktlinjer för arbetet inom brandsäkerhet. Exempel är information om miljörisker, val och placering av brandsläckare samt kontroller av brandredskap. Våra riktlinjer för kontroll av brandsläckare fått ett stort genomslag på marknaden och styr idag upphandling och kontroller på de flesta industrier och offentliga förvaltningar.

SVEBRA branschcertifiering

SVEBRA har tagit fram kravdokument för utbildningarna Brandsäkerhetstekniker och Förenklad utrymningsdimensionering samt godkänner utbildningar och utbildningsarrangörer. De som genomgått utbildningarna blir SVEBRA certifierade och får ett ID-kort som intyg.

Våra viktigaste frågor

SBA

Systematiskt brandskyddsarbete bidrar till samhällsnytta och hållbar utveckling Ett väl fungerande systematiskt brandskyddsarbete handlar om att systematiskt minimera risken för brand och vara förberedd och kunna minimera skador om det trots allt skulle uppstå en brand.

Läs mer om SBA

Bra brandsäkerhet

I den bästa av världar är brandskyddet ”skäligt” (enligt krav i Lagen om skydd mot olyckor 2 kap. 2 §) och uppfyller miniminivå när ett hus är nybyggt och en verksamhet nystartad. Minst denna nivå ska sedan bibehållas över tid. Skäligt brandskydd är den nivå samhället kräver. Den har utgångspunkt i att säkerställa personskydd och i väldigt låg grad skydd för egendom. Ska egendom och andra värden såsom till exempel kulturhistoria och miljö värnas, krävs en högre ambition. Bra brandsäkerhet kräver ett annat omfång av åtgärder, både tekniska och organisatoriska, och systematiskt arbete. Frågan som bör ställas till slutkund är inte i första hand vilket skydd de önskar utan vilken skada de kan acceptera. Svaret är det som sedan avgör vilka skyddsåtgärder som behöver vidtas och lägger ribban för de åtgärder som ska göras, vilket formar den faktiska brandsäkerheten.

Samarbete bygger bra brandsäkerhet

Bra brandsäkerhet skapar vi tillsammans med andra. Vi ser inga konkurrenter, bara seriösa medaktörer.
Vi är en del i en kedja som tillsammans skapar hållbar brandsäkerhet. Vår framgång bygger på en stark kedja med god projektering, ett bra byggande och aktiva, säkerhetsmedvetna ägare, innehavare och förvaltare. Om det trots allt fallerar på vägen och brand uppstår som inte kan hanteras (trots utbildning och förebyggande arbete), finns aktörer som hanterar den skadeavhjälpande delen.
Våra medlemmar inser också att de inte kan skapa bra brandsäkerhet åt en kund, utan med en kund. Samarbete med kunden är central för att lyckas med uppdraget att skapa bättre brandsäkerhet. Brandsäkerhetsföretag tar aldrig på sig ett ansvar som de inte har, däremot hjälper de kunden att ta sitt ansvar.

Inom föreningen samarbetar vi för branschens bästa med det gemensamma målet om ett brandsäkrare Sverige. Tillsammans stärker vi branschens inflytande och sätter brandsäkerhetsfrågorna på agendan.

Kontakt

Har du frågor eller funderingar? Kontakta oss så hjälper vi till!

Aktuellt

Nyheter från SVEBRA.