Samarbetspartners

Föreningen SVEBRA är medlem i och samarbetar med:

Brandskyddsföreningen

En ideell förening som arbetar för ett brandsäkrare Sverige.

Byggföretagen (fd Sveriges byggindustrier)

Byggföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation för bygg-, anläggnings- och specialföretag som vill bygga Sverige på schyssta grunder. Som medlem i Byggföretagen ingår företaget i den lokala byggföreningen som årligen håller byggföreningsstämma. Det högsta beslutande organet är Förbundsstämman. Stämman utser också Byggföretagens Förbundsstyrelse. Den operativa verksamheten bedrivs till största delen i det helägda servicebolaget Byggföretagen i Sverige Service AB. Byggföretagen är organiserat i ett nationellt kansli, sex geografiska regioner, Byggbranschens Utbildningscenter och en branschregion, som samlar 20 branschföreningar för specialföretag.

Byggföretagen var initiativtagare till Byggbranschens Säkerhetspark vid Arlanda Säkerhetsparken är en fysisk träningsanläggning där människor som arbetar i byggbranschen ges möjlighet att i grupp praktisera säkerhet och reflektera kring beteende och attityder. Brandfarliga Arbeten har en övningsstation på området.

Företagarna

Företagarna företräder omkring 60 000 företagare genom 250 lokalföreningar. De erbjuder nätverk, kunskap och praktisk hjälp samt driver utvecklingen för ett bättre företagarklimat, så att företagare får rätt förutsättningar att bli framgångsrika.

SVEBRA är ett branschförbund inom Företagarna, vilket innebär vi får ta del av de resurser som Företagarna besitter, samtidigt som våra medlemmar blir en del av den tyngd som Företagarna har i den offentliga debatten när det gäller näringslivsfrågor.

ID06

ID06 lanserades av Sveriges Byggindustrier (numera Byggföretagen) år 2006 för att främja sund konkurrens och säkra arbetsplatser i byggbranschen. Det är ett system för att lätt kunna identifiera personer på arbetsplatsen och koppla varje person till en arbetsgivare. ID06 har flera användningsområden såsom närvaroregistrering i elektronisk personalliggare, digitalisering av utbildningsbevis, företagskontroll och inpasserings- och låsfunktioner. ID06 AB bildades den 1 oktober 2016 genom att ID06-verksamheten överfördes från Sveriges Byggindustrier till ett fristående, icke vinstdrivande bolag.

MSB

SVEBRA har haft en mycket gott samarbete Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap (MSB). Samarbetet var som störst i det som kom att heta Novemberrörelsen. Där medverkade förutom SVEBRA (gamla SVEBRA dvs Svenska Brandredskapsföreningen), Brandserviceföreningen (numera en del av nya SVEBRA), Svenska Brandförsvarsföreningen, Sprinklerfrämjandet, SOS Alarmering AB och nödbelysningsbranschen. Arbetet riktades mot ett bättre brandskydd och resulterade i en rad gemensamma rekommendationer.

SIS

Svenska Institutet för Standarder (SIS) är med och påverkar standard i Europa och världen samt tar fram svenska standard. SVEBRA är medlem i 3 av SIS arbetsgrupper inom vårt område ”Brand och räddning”. SIS/TK 360/AG 01-03. (AG 01 – Släckredskap samt utrustning för räddningstjänsten, AG 02 – Branddetektering och brandlarmsystem; Tjänster för brandskydds- och säkerhetssystem, AG 03 – Släckmedel, fasta släcksystem och brandgasventilation.)

SWEDAC

Utfärdar samt har tillsyn av ackrediteringar för utförande av bland annat återkommande kontroll gasflaskor.

SWESEC

SWESEC är en organisation som samordnar branschorganisationer inom säkerhetsbranschen. SWESEC driver och leder opinionsfrågor som bidrar till ett tryggare och säkrare samhälle. De två säkerhetsorganisationerna Swesec och SäkerhetsBranschen gick samman i en gemensam organisation under namnet SäkerhetsBranschen april 2018, men SWESEC finns kvar som juridisk person med eget organisationsnummer. Rent formellt innebär samgåendet att SWESEC:s fyra delbranschföreningar SEM Group (Säkerhet inom Elektronik och Mekanik), SLR (Sveriges Lås och Säkerhetsleverantörers Riksförbund), SVEBRA (Svenska Brandsäkerhetsföretag) och GBF (Glasbranschföreningen/Fasadgruppen) blir associerade medlemmar i SäkerhetsBranschen.

SäkerhetsBranschen

SäkerhetsBranschen är en förening för säkerhetsföretag med 505 medlemsföretag som tillsammans omsätter 57 miljarder kronor per år och har 33.000 medarbetare. Föreningen samlar aktörer inom säkerhet för att synliggöra och skapa opinion för säkerhetsfrågor för ett tryggare och säkrare Sverige.

SäkerhetsBranschen arbetar för fler och bättre affärer för våra medlemmar och deras kunder och bidrar till ett säkrare samhälle genom att medlemmarna har rätt kompetens, agerar ansvarsfullt och levererar med hög kvalitet.

SäkerhetsBranschen är medarrangör till Skyddsmässan på Stockholmsmässan i Älvsjö. Deras etiska råd fungerar också som SVEBRA:s etiska råd. SVEBRA har en plats i styrelsen.

 

 

 

 

Normer & riktlinjer

SVEBRA utarbetar kontinuerligt specifika, konkreta riktlinjer gällande brandsäkerhet, utifrån myndigheternas mer generella bestämmelser.

Aktuellt

Nyheter från SVEBRA.