Våra viktigaste frågor

SBA

Systematiskt brandskyddsarbete bidrar till samhällsnytta och hållbar utveckling Ett väl fungerande systematiskt brandskyddsarbete handlar om att systematiskt minimera risken för brand och vara förberedd och kunna minimera skador om det trots allt skulle uppstå en brand.

Läs mer om SBA

Bra brandsäkerhet

I den bästa av världar är brandskyddet ”skäligt” (enligt krav i Lagen om skydd mot olyckor 2 kap. 2 §) och uppfyller miniminivå när ett hus är nybyggt och en verksamhet nystartad. Minst denna nivå ska sedan bibehållas över tid. Skäligt brandskydd är den nivå samhället kräver. Den har utgångspunkt i att säkerställa personskydd och i väldigt låg grad skydd för egendom. Ska egendom och andra värden såsom till exempel kulturhistoria och miljö värnas, krävs en högre ambition. Bra brandsäkerhet kräver ett annat omfång av åtgärder, både tekniska och organisatoriska, och systematiskt arbete. Frågan som bör ställas till slutkund är inte i första hand vilket skydd de önskar utan vilken skada de kan acceptera. Svaret är det som sedan avgör vilka skyddsåtgärder som behöver vidtas och lägger ribban för de åtgärder som ska göras, vilket formar den faktiska brandsäkerheten.

Samarbete bygger bra brandsäkerhet

Bra brandsäkerhet skapar vi tillsammans med andra. Vi ser inga konkurrenter, bara seriösa medaktörer.
Vi är en del i en kedja som tillsammans skapar hållbar brandsäkerhet. Vår framgång bygger på en stark kedja med god projektering, ett bra byggande och aktiva, säkerhetsmedvetna ägare, innehavare och förvaltare. Om det trots allt fallerar på vägen och brand uppstår som inte kan hanteras (trots utbildning och förebyggande arbete), finns aktörer som hanterar den skadeavhjälpande delen.
Våra medlemmar inser också att de inte kan skapa bra brandsäkerhet åt en kund, utan med en kund. Samarbete med kunden är central för att lyckas med uppdraget att skapa bättre brandsäkerhet. Brandsäkerhetsföretag tar aldrig på sig ett ansvar som de inte har, däremot hjälper de kunden att ta sitt ansvar.

Inom föreningen samarbetar vi för branschens bästa med det gemensamma målet om ett brandsäkrare Sverige. Tillsammans stärker vi branschens inflytande och sätter brandsäkerhetsfrågorna på agendan.

Aktuellt

Nyheter från SVEBRA.

Kontakt

Har du frågor eller funderingar? Kontakta oss så hjälper vi till!