Utbildning

Grundläggande brandskydd

SVEBRA har tagit fram vad som ska ingå i en grundläggande brandkunskapsutbildning. Många företag har eget material och egen kursplan för denna utbildning men SVEBRAs kravdokument är minimikravet för att hålla utbildningen.
Många kunder speciellt de som gör upphandlingar ville ha detta minimikrav så att det var lätt att jämföra de olika leverantörernas utbildningar.

Se kursbeskrivning för Grundläggande brandskydd SV-QS 2011 Utbildningsriktlinje grundläggande brandskyddsutbildning

Kursbeskrivning

MÅL
Kursen ska ge ökad förståelse kring vilka skador bränder orsakar på liv, egendom. Hur risken för brands uppkomst samt skador till följd av brand kan reduceras.
Kursdeltagarna ska ges grundläggande kunskap och förståelse kring hur en brand uppstår och dess förlopp. Vidare ska utbildningen ge kunskaper om att arbeta förebyggande mot brand och användande av brandredskap.

MÅLGRUPP
Kursen vänder sig till alla anställda på ett företag eller annan organisation. Kursen behandlar brandrisker och brandskydd i verksamheter som kontor industri och vårdanläggningar m.fl.
Kursen ska kunna anpassas efter specifik målgrupp t.ex. företag, allmänhet, skolelever, ideella föreningar med flera.

UTFÖRANDE
Kursen ska omfatta minst 3 timmar och innefatta minst en praktisk del. Samtliga kursdeltagare ges tillfälle att släcka brand med lämpligt släckredskap (brandsläckare eller brandpost) och använda brandfilt mot brand i kläder.
Instruktören ska inneha dokumenterad kunskap och erfarenhet av brandskydd.

INNEHÅLL:
Efter avslutad utbildning ska kursdeltagarna ha kunskap om:

  • Bränders påverkan på liv och egendom.
  • Brandorsaker och brandförlopp.
  • Lagar och rekommendationer
  • Förebyggande brandskydd, SBA
  • Handlingsplan vid brand
  • Utrymning
  • Släckmedel och släckredskap – dess funktion och användningsområde
  • Praktisk övning med handbrandsläckare och brandfilt eller brandpost

SVEBRA dokument
SV-RI 2021:2 – Val av brandsläckare vid övning

SV-QS 2011 Utbildningsriktlinje grundläggande brandskyddsutbildning