SBA

Systematiskt brandskyddsarbete bidrar till samhällsnytta och hållbar utveckling

Ett väl fungerande systematiskt brandskyddsarbete handlar om att systematiskt minimera risken för brand och vara förberedd och kunna minimera skador om det trots allt skulle uppstå en brand. Respektive verksamhet ska ta ansvar för och utveckla sitt brandskydd. Här behövs ofta hjälp och det är här som SVEBRA:s medlemsföretag och våra utbildningsarrangörer har en viktig roll på marknaden.

Våra medlemmar hjälper sina kunder med att säkerställa, förvalta och systematiskt förbättra brandskyddet under en byggnads och en verksamhets hela livslängd. Det räcker, och hjälper, inte att bygga rätt om inte skyddet också fungerar över tid eller om de som bedriver verksamheten inte har kunskap om brandsäkerhet. Projektering och byggnation behöver i större utsträckning än idag, planera och bygga för att enkelt kunna säkerställa fungerande skyddsåtgärder långsiktigt. Vi anser att brandsäkerhetsfrågorna under drift- och förvaltningsskedet behöver få större uppmärksamhet och högre prioritet.

Vår förening, våra medlemsföretag och våra utbildningsarrangörer är en del av något större. Vi är med och skapar samhällsnytta. Hög brandsäkerhet och avsaknad av bränder bidrar till hållbar utveckling. Det säger sig självt att förebyggande av bränder är bra ur ett socialt trygghetsperspektiv, ekonomiskt och även miljömässigt gynnsamt för att inte slösa på jordens resurser.

Våra medlemmar och arrangörer är samhällsnyttiga företag som bedriver långsiktiga och värdeskapande verksamheter som bidrar till förbättringar i samhället. Våra varor och tjänster medverkar till minskad dödlighet, skador och lidande på grund av bränder samt ökar bildning och främjar trygghet. Detta är en del av FN:s globala mål för hållbar utveckling och Agenda 2030.