Fredag den 19 november kl 9.00 till 12.00 kommer föreningen SVEBRA att ha höstmöte.

Höstmötet kommer att handla om PFOS och skum eftersom ämnet är aktuellt och styrelsen har beslutat följande text som finns i bifogat dokument samt en FAQ med frågor och svar.

Skumvätska med fluortensider, PFAS
Skumsläckmedel som innehåller fluortensider (PFAS) är miljö- och hälsoskadlig samt är svårnedbrytbar. Lagstiftningsarbete pågår för att stoppa användningen. SVEBRA avråder från att nya skumsläckare med fluortensider (PFAS) placeras på marknaden. Befintliga släckare med fluortensider ska inte laddas om eller användas vid övning. De ska kasseras eller laddas om med fluortensidfritt släckmedel enligt tillverkarens instruktioner. Kasserat brandsläckningsskum och andra släckvätskor med fluortensider skall lämnas till ett företag som hanterar avfall för destruktion och miljöriktigt omhändertagande och skall absolut inte tömmas i avlopp eller i naturen.

FAQ

 1. Är det förbjudet med skumsläckare nu?
  • Nej.
  • EU-reglering (lagstiftning) om fluortensider är på gång. SVEBRA rekommenderar i väntan på mer besked att skumsläckare får sitta kvar tills de ska in för omladdning/verkstadsgenomgång, men att de fr.o.m. nu inte ska ersättas med nya skumsläckare med fluortensider vid tid för utbyte/omladdning.
 1. Är det förbjudet att använda skumsläckare?
  • Nej
  • MSB, Kemikalieinspektionen och Naturvårdsverket avråder från användning av fluorbaserade brandsläckningsskum för de allra flesta typer av bränder. Dessa skumvätskor ska endast användas i sådana fall då inga andra alternativa släckmetoder är tillämpliga, företrädesvis vid omfattande vätskebränder. I de få fall det är nödvändigt att använda fluorbaserade brandsläckningsskum ska skumvätskan samlas upp och skickas till destruktion. Släckvatten och rester av brandsläckningsskum hanteras som farligt avfall.
  • https://www-edit.msb.se/siteassets/dokument/amnesomraden/skydd-mot-olyckor-och-farliga-amnen/raddningstjanst/brandskum.pdf
  • Myndigheterna lyfter också potentiella risker med andra brandsläckningsskum, bl.a. innehållande andra tensider och uppmärksammar om allas ansvar enligt miljöbalken som ställer krav på kunskap och försiktighet.
  • SVEBRA rekommenderar att släckare med fluortensider fr.o.m. nu inte ska ersättas med nya skumsläckare med fluortensider samt att släckvätskor innehållande andra tensider inte bör användas utomhus.
 1. Måste vi byta alla skumsläckare direkt?
  • Nej
  • SVEBRA rekommenderar att släckaren får vara kvar tills den ska laddas om eller inför verkstadsgenomgång det femte året, i väntan på mer besked om EU-reglering (lagstiftning).
  • Vid utbyte/nyförsäljning avråder SVEBRA från att installera skumsläckare med fluortensider.
 1. Vad rekommenderar SVEBRA istället för skumsläckare?
  • Det beror på var släckaren ska placeras och vilken brandrisk som finns. Se SVEBRAs dokument SV-RI 2015:1-Val-och-placering-av-brandslackare
 1. Skumsläckare utan fluortensider, är dom också dåliga för miljön?
  • Skumsläckare innehållande andra tensider är också uppmärksammade som en miljörisk beroende av användning.
  • Skumsläckare som innehåller tensider har ytaktiva egenskaper som kan göra att släckvattnet lättare når grundvattnet. Brandsläckningsskum drar då även med sig skadliga kemiska ämnen som bildas vid själva branden. Det är därför viktigt att minimera mängden släckvatten och att ta om hand det släckvatten som bildas.
  • SVEBRA rekommenderar att släckare med tensider inte används utomhus.
 1. Kommer skumsläckare utan fluortensider också bli förbjudna?
  • Nej. På det området finns inga pågående förslag på regleringar.
  • SVEBRA rekommenderar att släckare med tensider inte ska användas utomhus.
 1. Vad ska man göra med gamla skumsläckare?
  • Lämnas till ett av SVEBRAs medlemsföretag som ser till att skummet destrueras av ett företag som arbetar med avfall. SVEBRA har avtal med RagnSells.
  • Gammalt skum får inte tömmas i avlopp eller utomhus på marken.
 1. Får man köpa nya skumsläckare med fluortensider?
  • SVEBRA rekommenderar att inte sälja släckare med fluortensider.